Košík je prázdný

V košíku máte:

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti:

Daniel Pater
IČ: 66171083

provozovna:
Mendělejevova 210, 709 00 Ostrava - Nová Ves

 

UPOZORNĚNÍ !!!

Veškeré elektrické díly /takový, který je nutno připojit k síti 230V nebo 400V/ může instalovat pouze oprávněná osoba, která má osvědčení odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky 50/78 SB.
Některé náhradní díly vyžadují odbornou instalaci!!!
Například některé elektroniky (moduly) je nutné před instalaci upravit vylomením některých kontaktů, popřípadě je nutné po instalaci udělat konfiguraci pomocí servisního menu. Dále například u přepínačů, mechanických programátorů a varných zón připojit původní vodiče u nového dílu na jiné kontakty.
Při nákupu zboží zákazník bere na vědomí, že tato skutečnost je mu známa a souhlasí s ní. Pokud si nejste jisti, zda Vámi vybraný díl bude fungovat bez odborné pomoci, náhradní díl neobjednávejte a obraťte se na servisní firmu dané značky!!!

 

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě elektro-nahradnidily.cz, který je provozován firmou Daniel Pater, IČ: 66171083, provozovna Mendělejevova 210, Ostrava – Nová Ves. Tyto VOP upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží tj. mezi společností Daniel Pater, IČ:66171083, provozovna Mendělejevova 210, Ostrava – Nová Ves (dále jen Prodávající) a jejími obchodními partnery (dále jen Kupující).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice


Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 90 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 3 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v e-mailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.

V rámci efektivity dodání zboží si Prodávající vyhrazuje možnost zaslat Kupujícímu zboží ve více dodávkách, přičemž náklady na poštovné hradí Kupující pouze pro první dodávku. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:


Česká pošta-pouze ČR
PPL-pouze ČR
Osobní odběr-Ostrava Mendělejevova 210
Slovensko do 1kg
Slovensko do 3kg
Výdejny Uloženky


V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující.

V případě objednávky zboží v hodnotě nad 5000,- Kč nese náklady na dopravu a platbu Prodávající.

3. Záruka a servis

Záruční doba je 24 měsíců.

V případě zjištění, že dodané zboží má vadu, postupujte dle příslušných ustanovení platného Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Pokud zboží nevykazuje žádné mechanické poškození nebo závadu v důsledku chybného zapojení bude ve lhůtě do 6 měsíců od data zakoupení vyměněno nebo vrácena jeho kupní cena bez dalšího posuzování důvodu závady. Ve lhůtě mezi 7. a 24. měsícem od data zakoupení bude postupováno 3 možnými způsoby:
a) zboží bude vyměněno nebo vrácena kupní cena zboží pokud se jedná o závadu obvyklou
b) bude vrácena částka ve výši 10-50% ceny zboží, pokud se jedná o závadu neobvyklou nebo bude existovat způsob, kterým bylo možné závadě předejít
c) reklamace bude zamítnuta, pokud dojde k neprofesionálnímu způsobu montáže zboží nebo nevhodném používání spotřebiče, ve kterém byl díl použit zákazníkem, bez ohledu na to jestli měl konečný spotřebitel či technik dostatek informací k tomu, aby závadě předešel

Kupující souhlasí s tím, že v případě neoprávněné a zamítnuté reklamace mu budou účtovány náklady spojené s touto neoprávněnou reklamací, které vznikly prodejci.

Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou
odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 6 měsíců.
Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, Smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

4. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:
v případě vady odstranitelné:
a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
b) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady
neúměrné
c) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu
z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady neodstranitelné:
a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady
po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet
vad věc řádně užívat
b) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
c) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.
 

Reklamace se nevztahují na případy:
- vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího prokazatelných

- nedovolených zásahů do zboží

- na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována
po uplynutí této lhůty

- vady způsobené vlivem živelných katastrof

Důležité upozornění:

Výrobek- elektrický náhradní díl (takový, který je nutno připojit k síti 230V nebo 400V) dle této specifikace např.: řídící modul, programátor, elektrické hodiny, jednotky atd. nelze vrátit ve 14 denní lhůtě a vyměnit, jedná se totiž o specifický díl !
Takovýto díl nelze vrátit, ani vyměnit dle § 53 odstavec 8c.
Odborná firma /doporučujeme autorizovaný servis/vystaví doklad ohledně způsobu poškození dílu. Toto je nutno doložit při reklamaci.
Důležité: některé programátory a elektronické moduly vyžadují specifický software a školeného technika pro instalaci.
Na tuto skutečnost zákazník není automaticky upozorňován!

 

Postup při reklamaci :

Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
Vyplňte žádost o vrácení zboží a přiložte k vrácenému zboží.
Zboží společně se žádostí zašlete jako doporučený balík na naši adresu provozovny Mendělejevova 210, 709 00 Ostrava – Nová Ves (ne na dobírku, v tomto případě nebude převzato).
Zboží, které chcete vrátit musí být funkční a nesmí jevit známky používání. Musí tedy vypadat stejně, jako když jste si ho přebírali při prodeji a to včetně obalového materiálu, příslušenství a vybavení, krabice. Musíte tudíž zboží uvést do původního stavu, pokud jste jej používali. V případě, že zboží nebude při příjmu odpovídat těmto vlastnostem, provedeme tuto práci za Vás. Tato služba je zpoplatněna. Předcházejte těmto nákladům a snažte se zboží důkladně zabalit, zkompletovat, nevracejte jej špinavé a nic nepište ani nelepte na obaly apod.
Tyto případy jsou vždy řešeny individuálně.
V případě poškození zboží porušení obalů vzniká zde dodavateli nárokovat poplatek za uvedení zboží do původního stavu ve výši 30% z celkové ceny.

* Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

*Vrácené zboží bez vyplněné žádosti o vrácení, nebude převzato, zboží zašleme zpět na Vaše náklady.

5. Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.
Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 14-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, NELZE mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- změnila se výrazným způsobem prodejní cena *
V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.)

* V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, nebo alternativu, která popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu. V těchto případech pro zajištění technického vývoje a další modernizace si výrobce a prodávající vyhrazuje právo v případě potřeby změnit bez předchozího upozornění a závazků vzhled, technické provedeni nebo příslušenství tohoto výrobku.

 

6. Závěrečná ustanovení


Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu s Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.
Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.
Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.
Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.
Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Smluvní strany se podle zákona č. 216/1994 Sb. výslovně dohodly na tom, že veškeré majetkové spory z této Smlouvy, jakož i spory, které by v budoucnu vznikly z právního vztahu založeného touto Smlouvou, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s exekucí a sporů vyvolaných insolvenčním řízením, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, je oprávněn rozhodovat podle právního řádu České republiky jako rozhodce Mgr. Daniel Janda, nar. 1.4.1971, bytem Brno, Fillova 105/8, PSČ: 638 00. Rozhodce určený touto rozhodčí doložkou bude spory rozhodovat bez ústního jednání, pouze na základě písemných materiálů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn nařídit ústní jednání. Rozhodčí řízení se bude konat dle právního řádu ČR a bude uplatněna zásada spravedlnosti.

Náklady rozhodčího řízení tvoří:
a) poplatek za rozhodčí řízení činí 5 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000,- Kč. Poplatek představuje odměnu rozhodce. Na odůvodněnou žádost může rozhodce poplatek snížit;
b) zvláštní náklady vzniklé v souvislosti s projednáváním a rozhodováním sporu v rozhodčím řízení.

Při rozhodování o náhradě nákladů rozhodčího řízení budou přiměřeně použita příslušná ustanoveni Občanského soudního řádu. Rozhodčí nález nabývá dnem doručení účinku pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný. Nestanoví-li tato doložka jinak, platí zákon č. 216/1994 Sb. Otázky rozhodčího řízení touto rozhodčí doložkou nevymezené a tímto zákonem neupravené je oprávněn rozhodnout určený rozhodce sám.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen Řím I), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití "Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží". Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními
předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost krajského soudu v Ostrava pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo
VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc krajského soudu v Ostrava.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2014 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají
platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších