Košík je prázdný

V košíku máte:

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky


společnosti Daniel Pater,
IČ:66171083, provozovna:
Mendělejevova 210,Ostrava

UPOZORNĚNÍ !!! 

Veškeré elektrické díly / takový, který je nutno připojit k síti 230V nebo 400V/ může instalovat pouze oprávněná osoba, která má osvědčení odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky 50/78 SB.
Některé náhradní díly vyžadují odbornou instalaci, !!! 
Například některé elektroniky ( moduly ) je nutné před instalaci upravit vylomením některých kontaktů, popřípadě je nutné po instalaci udělat konfiguraci pomocí servisního menu. Dále například u přepínačů, mechanických programátorů a varných zón připojit původní vodiče u nového dílu na jiné kontakty. 
Při nákupu zboží zákazník bere na vědomí, že tato skutečnost je mu známa a souhlasí s ní. Pokud si nejste jisti, zda Vámi vybraný díl bude fungovat bez odborné pomoci, náhradní díl neobjednávejte a obraťte se na servisní firmu dané značky !!!


1. Preambule
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě
elektro-nahradnidily.cz, který je provozován firmou Daniel Pater, IČ:66171083, provozovna
Mendělejevova 210,Ostrava. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti
prodeje zboží mezi Daniel Pater, IČ:66171083, provozovna Mendělejevova 210,Ostrava (dále
jen  Prodávající a jejími obchodními partnery (dále jen Kupující ).


Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující
podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž
nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky
je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn
a má možnost se s nimi seznámit.


2. Definice
Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží
prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci.Dostupnost
produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti
produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 90 dnů. V běžných
případech zboží expedujeme do 3 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný
termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není
instalace zakoupeného zboží.Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.

V rámci efektivity dodání zboží si Prodávající vyhrazuje možnost zaslat Kupujícímu zboží ve více
dodávkách, přičemž náklady na poštovné hradí Kupující pouze pro první dodávku.
Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet
dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil
jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet
až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:


Česká pošta-pouze ČR
PPL-pouze ČR
Osobní odběr-Ostrava Mendělejevova 210
Slovensko do 1kg
Slovensko do 3kg
Výdejny Heurekapoint ČR


V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné
Kupující.V případě objednávky zboží v hodnotě nad 5000,- Kč nese náklady na dopravu a platbu
Prodávající.

3. Záruka a servis
Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Je-li
na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními
právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí
prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo
opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem
a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou
odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli
a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba
6 měsíců.
Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura,
Smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit
pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.


4. Reklamační řád
V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze
této vady, při uplatnění záruky následující práva:
v případě vady odstranitelné:
a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady
neúměrné
c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu
z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
v případě vady neodstranitelné:
a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady
po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet
vad věc řádně užívat
a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.
Reklamace se nevztahují na případy:
vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu
s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího
prokazatelných nedovolených zásahů do zboží
na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou
použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována
po uplynutí této lhůty
vady způsobené vlivem živelných katastrof

 Důležité upozornění: Výrobek- elektrický náhradní díl
          / takový, který je nutno připojit k síti 230V nebo 400V/
          dle této specifikace např.: řídící modul,programátor,elektrické hodiny,jednotky atd.
          Nelze vrátit v 14 denní lhůtě a vyměnit,  jedná se totiž o specifický díl !
          Takovýto díl nelze vrátit, ani vyměnit dle § 53  odstavec 8c.
          Reklamovat  díl lze pouze za splnění podmínek bodu 7 /instalace odbornou firmou/.
          Odborná firma /doporučujeme autorizovaný servis/vystaví doklad ohledně
          způsobu poškození dílu.Toto je nutno doložit při reklamaci.
          Důležité: některé programátory a elektronické moduly vyžadují specifický software
          a školeného technika pro instalaci.
          Na tuto skutečnost zákazník není automaticky upozorňován! 

           

Postup při reklamaci :
Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
Vyplňte žádost o vrácení zboží a přiložte k vrácenemu zboží.
Zboží společně společně s žádostí  zašlete jako doporučený balík na naši korespondenční adresu(ne na dobírku, v tomto případě nebude převzato)
Zboží, které chcete vrátit musí být funkční a nesmí jevit známky používání. Musí tedy vypadat stejně, jako když jste si ho přebírali při prodeji a to včetně obalového materiálu, příslušenství a vybavení, krabice. Musíte tudíž zboží uvést do původního stavu, pokud jste jej používali. V případě, že zboží nebude při příjmu odpovídat těmto vlastnostem, provedeme tuto práci za Vás. Tato služba je zpoplatněna. Přecházejte těmto nákladům a snažte se zboží důkladně zabalit, zkompletovat, nevrácejte jej špinavé a nic nepište ani nelepte na obaly apod.
Tyto případy jsou vždy řešeny individuálně.
V případě poškození zboží porušení obalů vzniká zde dodavateli nárokovat poplatek za uvedení zboží do původního stavu ve výši 30% z celkové ceny. 


* Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

*Vrácené zboží bez vyplněné žádosti o vrácení, nebude převzato, zboží zašleme zpět na Vaše náklady.


5. Ukončení Smlouvy
Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku,
má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce
ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit
od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem
a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše
uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet
Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.
Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní
ceny ve lhůtě 14-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, NELZE mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího. 
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
zboží se již nevyrábí nebo nedodává
změnila se výrazným způsobem prodejní cena *
V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.)

* V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit.Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, nebo alternativu, která popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.V těchto případech pro zajištění technického vývoje a další modernizace si výrobce a prodávající vyhrazuje právo v případě potřeby změnit bez předchozího upozornění a závazků vzhled, technické provedeni nebo příslušenství tohoto výrobku.

6. Závěrečná ustanovení
Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž
vyvine veškerou potřebnou součinnost.
Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek
a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.
Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy
na třetí osobu.
Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů,
a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.
Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých
ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Smluvní strany se podle zákona č. 216/1994 Sb. výslovně dohodly na tom, že veškeré
majetkové spory z této Smlouvy, jakož i spory, které by v budoucnu vznikly z právního vztahu
založeného touto Smlouvou, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s exekucí a sporů
vyvolaných insolvenčním řízením, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, je oprávněn
rozhodovat podle právního řádu České republiky jako rozhodce Mgr. Daniel Janda, nar.
1.4.1971, bytem Brno, Fillova 105/8, PSČ: 638 00. Rozhodce určený touto rozhodčí doložkou
bude spory rozhodovat bez ústního jednání, pouze na základě písemných materiálů
předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující,
je oprávněn nařídit ústní jednání. Rozhodčí řízení se bude konat dle právního řádu ČR a bude 

uplatněna zásada spravedlnosti.

 

Náklady rozhodčího řízení tvoří:
a) poplatek za rozhodčí řízení činí 5 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000,--
Kč. Poplatek představuje odměnu rozhodce. Na odůvodněnou žádost může rozhodce poplatek
snížit;
b) zvláštní náklady vzniklé v souvislosti s projednáváním a rozhodováním sporu v rozhodčím
řízení.

Při rozhodování o náhradě nákladů rozhodčího řízení budou přiměřeně použita příslušná
ustanoveni Občanského soudního řádu. Rozhodčí nález nabývá dnem doručení účinku
pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný. Nestanoví-li tato doložka jinak,
platí zákon č. 216/1994 Sb. Otázky rozhodčího řízení touto rozhodčí doložkou nevymezené
a tímto zákonem neupravené je oprávněn rozhodnout určený rozhodce sám.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména
zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace
s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném
pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie
dne 17. června 2008 (dále jen  Řím I), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto
VOP právo české, a to s vyloučením použití "Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi
zboží". Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno
neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními
předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní
strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení
ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními
předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.
Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním
prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc
rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím
soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl.
23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu
soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost
krajského soudu v Ostrava pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo
VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory
v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce
a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc krajského soudu v Ostrava.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2014 a jsou k dispozici taktéž na internetových
stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají
platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších